Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Technické specifikace

Hlavní záložky

SCIA Resource Centre

SCIA Engineer je rozsáhlý software na výpočty a posudky stavebních konstrukcí. Chcete-li se dozvědět o všech jeho možnostech, navštivte SCIA Resource Centre
Zde najdete popisy nabízených modulù, technické články, benchmarky, certifikáty a řadu dalších informací.
 

Implementované technické normy

SCIA Engineer podporuje celou řadu národních norem. Přejděte do SCIA Resource Centre, a přečtěte si podrobný přehled všech podporovaných norem ve SCIA Engineer.

Zde uvádíme pouze hlavní podporované normy.  Více se dočtete na níže uvedených odkazech.

 • EN (Eurokódy a národní přílohy)
 • IBC (americká norma)
 • ABNT - NBR (brazilská norma)
   

Obecné vlastnosti

 • SCIA Engineer je softwarová aplikace, která integruje všechny fáze projektu: modelování, výpočet, normové posudky, výkresy a projektovou dokumentaci.
 • Je vhodná pro všechny typy úloh od jednoduchých každodenních úkolů až po komplexní a náročné projekty.
 • Standardní uživatelské rozhraní systému Windows s nabídkami, stromovými nabídkami, dialogy, grafickými okny a dalšími standardními ovládacími prvky
 • Neomezený počet současně otevřených projektů a oken
 • Rychlé 3D rendrování, standardní 3D zobrazení nebo perspektivní zobrazení
 • Jednoduché nastavení směr pohledu a přiblížení pomocí myši a klávesových zkratek
 • Pomocné nástroje pro práci s velkými projekty: vrstvy, clipping - box, aktivita
 • Inteligentní nástroje pro výběr entit ve 3D grafickém okně
 • Celková kontrola nad zobrazenými entitami a značkami: lokální osy, povrchy, popisky, okrajové podmínky (podpory, klouby...), zatížení, přídavná data jako například lokální nelinearity atd.
 • Vestavěné a pro uživatele otevřené knihovny společných „vlastností“, jako jsou materiály, průřezy, nelineární funkce, dynamická spektra atd.
   

Modelování

 • Snadné grafické prostředí pro přímé modelování ve 3D
 • Automatizované kontroly a konverze importovaných modelů
 • Parametrické modelování pro opakující se projekty a pro optimalizační úlohy
 • Výpočtový a konstrukční model jsou integrovány v jednom projektu a šetří tak čas a minimalizují chyby v případě sdílení dat s architektem či kresličem.
 • Knihovna průmyslově vyráběných a typických průřezů, integrovaný návrhář pro obecné průřezy.
 • Nosníky a sloupy libovolné geometrie: přímé, zakřivené, s proměnným průřezem nebo s otvory.
 • Desky, stěny a skořepiny mohou být rovné nebo zakřivené, volitelně s otvory, podoblastmi nebo mohou mít proměnlivou tloušťku.
 • Žebrové desky, desky složené z prefabrikovaných panelů
 • Pomocné rastry a patra pro efektivnější práci s velkými modely
 • Knihovna předdefinovaných konstrukčních částí: rámy, příhradové nosníky, spirálové rampy, kopule, potrubní kolena atd.
 • Pomocné entity jako čáry, křivky, tělesa, textové popisky, kótovací čáry
 • Návrhář ocelových přípojů
 • Možnost vyloučit vybrané entity jako např. architektonické objekty z analýzy
 • 3D model může být zadán graficky v grafickém okno nebo číselně prostřednictvím integrovaného tabulkového editoru.
 • Parametrické modelování
 • Automatická detekce kolizí
   

Okrajové podmínky a zatížení

 • Široká nabídka typů podpor pro vystižení skutečných okrajových podmínek
 • Přímé zadání všech typů zatížení: bodové a spojité silové zatížení, teplotní zatížení, pohyblivé zatížení, vynucené deformace
 • Generátory zatížení pro zatížení větrem a sněhem a pro automatické rozpočtení plošného zatížení na nosníky
 • Zatížení silové, momentové, teplotní, posunem, sněhem, větrem a od dopravy
 • Dynamická zatížení: harmonické, seizmické, časová historie
 • Hmoty a tlumiče pro dynamické zatížení
 • Projekce zatížení na nosné prvky umístěné v daném směru a ve stanovené vzdálenosti
 • Generátory pro 2D zatížení větrem a sněhem na rámech
 • Generátor pro 3D zatížení větrem na budovách
 • Automatický rozpočet plošného zatížení na nosné prvky (např. zatížení větrem působící na okna/dveře, podlahové zatížení atd.)
 • Normové a uživatelské kombinace zatěžovacích stavů
 • Skupiny a třídy zatížení pro efektivnější práci
 • Široké spektrum okrajových podmínek: klouby (lineární / nelineární), křížení, tuhá ramena, mezery, podpory (tuhé / lineární / nelineární / pouze tlačené)
 • Automatické propojení jednotlivých dílců pro zajištění korektního konečněprvkového modelu
   

Zobrazení výsledků

 • Srozumitelná a ucelená prezentace výsledků v grafickém okně a v tabulkách
 • Podrobné protokoly a diagramy pro jednotlivé nosníky nebo řezy na plochách
 • Jednoduchá příprava výstupních dokumentů s obrázky, tabulkami a doplňující poznámkami
 • Diagramy průběhů výsledků vykreslené na modelu ve 3D grafickém okně
 • Výsledkové tabulky se synchronizují s 3D oknem a mohou být poslány do tabulkového procesoru k dalšímu zpracování
 • Zobrazení standardních výsledků výpočtů metodou konečných prvků: vnitřní síly, napětí, deformace, reakce.
 • Výslednice sil, reakcí, sil v řezech
 • Podrobné vyhodnocení výsledků a diagramy po jednotlivých dílcích
 • Úplná kontrola nad množstvím zobrazených informací díky funkcím jako aktivita, filtry podle vrstev, zástupné znaky, výběry atd.
 • Pro nosníky: diagramy, výslednice, lokální a globální extrémy, výsledky v definovaných vláknech, přerozdělení ohybových momentů na spojitém nosníku
 • Pro desky: isopásy / isočáry, řezy, výslednice, lokální a globální extrémy
 • Průměrovací pásy pro vyhlazení špiček výsledků u singulárních bodů
 • Integrační pásy pro integrování napětí na rovinných plochách a získání odpovídajících sil na „náhradním“ nosníku
   

Generování sítě konečných prvků a výpočet

 • Rychlý a robustní řešič pro metodu konečných prvků s automatickou generací sítě pro libovolnou geometrii
 • Pokročilé typy výpočtů včetně fází výstavby, nelineárních a dynamických výpočtů, časově závislé a sekvenční analýzy
 • Automatické propojení jednotlivých dílců pro zajištění korektního konečněprvkového modelu
 • Generování sítě konečných prvků na pozadí
 • Uživatelem řízené zjemňování vygenerované sítě
 • Jednotlivý výpočet nebo dávkový výpočet pro zvolené typy výpočtu
 • Statický výpočet: lineární i nelineární, lokální nelinearity, počáteční imperfekce, plastický výpočet, velké deformace (kabely)
 • Dynamika: vlastní kmitání, odezva na harmonické, seizmické i zcela obecné dynamické zatížení (časová historie)
 • Výpočet stability: lineární a nelineární analýza pro určení globálních tvarů ztráty stability
 • Fáze výstavby a provozu: lineární a nelineární
 • Krátkodobé a dlouhodobé ztráty pro předpjaté prvky
 • Čas závislá analýza: výpočet dotvarování, trhlin, smršťování a relaxace pro předpjaté prvky
 • Sekvenční analýza kombinuje dva typů výpočtů: stabilitní nebo dynamický výpočet provedený na výsledcích nelineárního výpočtu.
 • Výpočet s vyloučenými dílci nebo podporami pro zjednodušený výpočet fází výstavby nebo analýzu mimořádných situací
 • Membrány: povrchy bez tuhosti v tlaku
 • Ortotropní desky
 • Zděné stěny nebo stěny či desky z prostého betonu bez tahové tuhosti
 • Interakce konstrukce s podložím
 • Základové patky, podloží
 • Předpětí: předem a dodatečně předpínané prvky
   

Normové návrhy a posudky

 • Komplexní řešení pro standardní materiály: beton, ocel, ocelobetonové spřažené prvky, hliník, dřevo
 • Kombinace více materiálů v jednom projektu
 • Normové posudky podle mezinárodních i národních stavebních norem
 • Všechny dostupné normy jsou přímo integrované v programu
 • Mezinárodní (IBC, Eurokód) a národní normy (BS, DIN, ONORM, NEN, BAEL, SIA, ČSN, STN atd.)
 • Návrh výztuže, výpočet trhlin pro nosníky, sloupy a desky
 • Komplexní posudky betonových prvků: únosnost, deformace, trhliny, štíhlost, protlačení, uložení, požární odolnost
 • Železobeton a předpjatý beton (předem a dodatečně předpjatý beton)
 • Posudky žebrovaných desek
 • Speciální prvky: dutinové panely, desky s vylehčovacími tvarovkami
 • Přerozdělení ohybových momentů na spojitém nosníku
 • Export výztuže do CAD programů pro další zpracování konstrukčních detailů
 • Návrh ocelových průřezů se zohledněním posudků průřezu, vzpěru, klopení atd.
 • Kompletní posudky ocelových prvků: únosnost, deformace, štíhlost, požární odolnost, lešení, prolamované nosníky
 • Posudky hliníkových konstrukcí včetně lešení
 • Přehledné a srozumitelné zadání normových parametrů
 • Grafické a tabulkové zobrazení výsledků
 • Volitelné zpracování výsledků v externí aplikaci prostřednictvím XML rozhraní nebo přímého propojení s MS Excel
 • Možnost integrovat vlastní uživatelské posudky díky propojení s MS Excel
 • Autodesign: optimalizace ocelových průřezů, výztuže v železobetonových průřezech, ocelových přípojů
 • Globální optimalizace uživatelem definovaných parametrů 3D modelu (např. velikost průřezu, celkového tvaru, polohy podpor, působiště zatížení atd.)
   

Projektová dokumentace a výkresy

 • Generovaný dokument lze uživatelsky upravovat tak, aby jeho tabulky, obrázky a volně zadaný text poskytly úplnou a přehlednou projektovou dokumentaci.
 • Galerie obrázků a prostředí pro výkresy usnadňují tvorbu grafických výstupů.
 • Automatizované výkresy konstrukce umožňují jednoduché a rychlé vytvoření základních výkresů.
 • Pro každý projekt lze jeden nebo více výstupních dokumentů.
 • Dokument sestává z tabulek, obrázků a volného textu.
 • Úroveň podrobnosti v jednotlivých tabulkách je řízena Editorem tabulek.
 • ChapterMaker pomáhá lépe organizovat informace obsažené v dokumentu.
 • Aktualizace dokumentu na vyžádání po jakýchkoli případných změnách v modelu
 • Volitelná možnost měnit model prostřednictvím dokumentu (např. oprava uzlových souřadnic v tabulce v dokumentu změní polohu uzlu v 3D modelu)
 • Export do běžných formátů: PDF, RTF, HTML, XML
 • Galerie obrázků pro ukládání a úpravy obrázků 3D modelu včetně výsledků s automatickou aktualizací po změnách modelu
 • Prostředí pro výkresy k vytváření výkresů s volitelnými šablonami pro snadné vytvoření jednotného vzhledu výkresů v rámci firmy
 • Automatizované výkresy konstrukce v předem definovaných řezech a půdorysech
 • Automatická tvorba popisek a kótovacích čar v generovaných výkresech
 • Knihovny stylů kreslení pro automatizované výkresy
 • Aktualizace všech výstupů na vyžádání (dokument, galerie obrázků, prostředí pro výkresy) po jakékoli změny modelu
   

Konstrukční BIM & interoperabilita

 • Integrace celého procesu návrhu od konceptu, přes návrh až po konstrukční detaily
 • Díky True Analysis je snadné udržovat v jednom projektu jak konstrukční, tak výpočtový model.
 • Otevřená komunikace prostřednictvím široké škály formátů souborů
 • Bezproblémové sdílení dat mezi architektem, statikem a kresličem
 • Inteligentní výměna dat mezi BIM aplikacemi
 • Open BIM pro snadné a bezpečné sdílení dat prostřednictvím certifikovaného rozhraní IFC 2x3
 • Rozhraní pro běžné průmyslové formáty souborů: SDNF, DStV, Step Steel, DWG, DXF, VRML
 • Podpora obecných formátů: XML, MS Excel, ASCII, RTF, PDF, 3D PDF, HTML
 • True Analysis = jeden projekt obsahuje jak konstrukční, tak výpočtový model
 • Structural2Analysis = automatické převedení konstrukčního modelu na výpočtový
 • Member Recognizer = automatické rozpoznání nosníků, sloupů, desek a stěn z načtených těles referenčního modelu
 • Roundtrip Engineering s Allplanem pro geometrii a výztuž
 • Propojení s programy Revit Structure, Tekla Structures, ETABS
 • Efektivní správa změn v modelu: zvýraznění přidaných / odstraněných nebo změněných prvků s možností přijmout nebo odmítnout jednotlivé změny
 • Kontrola konfliktů mezi objekty: užitečné zejména při skládání modelu z několika zdrojů
 • Pro prefabrikované desky volitelný export jednoho panelu pro podrobné posouzení včetně výsledků z globální analýzy celého modelu
 • Import průřezů z DWG, DXF
 • Import, export a spojení vybraných částí modelu mezi různými projekty
 • Export izolinií výsledků a návrhových hodnot do DWG, DXF, ASF

 

Co říkají zákazníci

Co říkají zákazníci

Velmi se nám líbí 3D možnosti nabízené pro výpočty železobetonových konstrukcí. Díky nim jsme schopni spočítat konstrukce, jaké bychom ve 2D jednoduše nenavrhli.

Markus Tautorat, Dipl.-Ing. (FH)

Ingenieurbüro Ohr

Co říkají zákazníci

Co říkají zákazníci

Používáme SCIA Engineer na celé řadě projektů. Jeho jedinečné skloubení pokročilých nelineárních výpočtů a normových posudků pro různé materiály, spolu s prostorovým modelováním a výměnou dat s celou řadou dalších systémů (např. Revit Structure) je neocenitelnou službou.

Tom Webster, Principal Engineer

AECOM